Statistik från Tonsilloperationsregistret

Diagrammen är exempel på information som går att hämta ut ur Tonsilloperationsregistret. Alla siffror gäller halsmandeloperationer utförda i Sverige under 2017.

Varför opereras halsmandlar

Varför opereras halsmandlar

Halsmandlarna kan opereras bort som behandling för återkommande halsfluss (infektioner) eller för snarkning och andningsuppehåll under sömnen. Cirkeldiagrammet visar hur stor andel patienter som opererats för respektive besvär.

Orsak återkommande halsfluss
Besvärsfria efter operation

Halsfluss

Det här stapeldiagrammet gäller de patienter som opererats för att de har återkommande halsfluss. Det visar hur stor andel av dem som upplever att de är helt eller ganska besvärsfria efter sex månader.

Orsak snarkning
Besvärsfria efter operation

Snarkning

Dessa stapeldiagram gäller de patienter som opereras för snarkning och andningsuppehåll under sömnen. Två operationsmetoder kan användas. Den ena innebär att hela halsmandlarna tas bort. Den andra innebär att bara de delar av halsmandlarna som sticker ut i munhålan tas bort. Stapeldiagrammen visar hur stor andel av patienterna i respektive grupp som upplever att de är helt eller ganska besvärsfria efter sex månader.

Antal dagar med smärtstillande läkemedel 

(median)

Läkemedel

Stapeldiagrammet visar hur många dagar patienter har angett att de behövt ta smärtstillande medicin efter operationen. Resultatet är ett medianvärde. Detta värde delar ett datamaterial i två lika stora delar. Det ligger alltså lika många värden över medianen som under den. Diagrammet visar att de patienter som bara fått delar av halsmandlarna bortopererade tar smärtstillande medicin färre dagar än dem som fått hela halsmandlarna bortopererade. Materialet visar att de som får hela halsmandlarna bortopererade har mest ont. Det förklaras bland annat av att detta är en större operation. När orsaken till operationen är infektioner måste man alltid ta bort hela halsmandlarna.

Åter till sjukhus med blödning

Bild5_Svenska_632x540

Stapeldiagrammet visar andelen patienter som blir återinlagda på sjukhus på grund av blödning från munnen. Blödning är vanligast bland dem som får hela halsmandlarna bortopererade. Det förklaras bland annat av att denna operation blottlägger fler blodkärl.